مولتی فانکشن مدل AMI 300

مولتی فانکشن مدل AMI 300

ترنسمیتر دما و رطوبت کیمو فرانسه FT transmitter TH210

ترنسمیتر دما و رطوبت کیمو فرانسه FT transmitter TH210

سرعت سنج باد کیمو فرانسه

سرعت سنج باد کیمو فرانسه

ترنسمیتر سرعت باد و فلوی باد مدل CTV210 kimo

ترنسمیتر سرعت باد و فلوی باد مدل CTV210 kimo

تراسمیتر سولار کیمو KIMO CR100

تراسمیتر سولار کیمو KIMO CR100

فشار سنج ، دیتالاگر فشار

فشار سنج ، دیتالاگر فشار

مانومتر مایع مدل KIMO KX202

مانومتر مایع مدل KIMO KX202

ترمومتر لیزری تفنگی غیر تماسی FT-Kiray300

ترمومتر لیزری تفنگی غیر تماسی FT-Kiray300

دماسنج ، ترمومتر لیزری تفنگی غیر تماسی FT Kiray200

دماسنج ، ترمومتر لیزری تفنگی غیر تماسی FT Kiray200

تراسمیتر دی اکسید کربن KIMO COT:212

تراسمیتر دی اکسید کربن KIMO COT:212

آنالایزر گازهای حاصل از احتراق KIGAS300

آنالایزر گازهای حاصل از احتراق KIGAS300

دورسنج نوری و مکانیکی کیمو فرانسه CT 110 KIMO

دورسنج نوری و مکانیکی کیمو فرانسه CT 110 KIMO

آنالایزر گاز کیمو فرانسه KIGAZ 100

آنالایزر گاز کیمو فرانسه KIGAZ 100

آنالایزر گاز کیمو فرانسه KIGAZ 150

آنالایزر گاز کیمو فرانسه KIGAZ 150

دستگاه رطوبت سنج پرتابل ، ترموگراف مدل HD100-HD150 T

دستگاه رطوبت سنج پرتابل ، ترموگراف مدل HD100-HD150 T

ترنسمیتر مونواکسید کربن کیمو فرانسه COT:210

ترنسمیتر مونواکسید کربن کیمو فرانسه COT:210

انالایزر گاز کیمو فرانسه KIGAZ 200

انالایزر گاز کیمو فرانسه KIGAZ 200

دستگاه تخصصی سنجش دما KIMO-210

دستگاه تخصصی سنجش دما KIMO-210

دیتالاگر رطوبت و دما class 50

دیتالاگر رطوبت و دما class 50

دیتالاگر رطوبت و دما مدل kt-50 & kh-50

دیتالاگر رطوبت و دما مدل kt-50 & kh-50

ترمومتر لیزری تفنگی غیر تماسی kiray50 kimo France

ترمومتر لیزری تفنگی غیر تماسی kiray50 kimo France

تراسمیتر لوکس کیمو KIMO LR110

تراسمیتر لوکس کیمو KIMO LR110

تراسمیتر اختلاف فشار KIMO CP210

تراسمیتر اختلاف فشار KIMO CP210