سه محوری دینامیکی سیکلیک خاک

سه محوری دینامیکی سیکلیک خاک

سه محوری دینامیکی سیکلیک خاک در بحث بررسی رفتار خاك شرايط بارگذاري معمولاً به دو بخش اصلي بارهاي استاتيكي و ديناميكي تقسيم مي گردند. در بخش ديناميكي رفتار سازه تحت بارهاي سيكليک یا دوره ای مانند زلزله مورد بررسي قرار مي گيرد که جهت تعیین آن از دستگاه سه محوري ديناميكي...