سه محوری دینامیکی سیکلیک خاک

سه محوری دینامیکی سیکلیک خاک

سه محوری دینامیکی سیکلیک خاک در بحث بررسی رفتار خاک شرایط بارگذاری معمولاً به دو بخش اصلی بارهای استاتیکی و دینامیکی تقسیم می گردند. در بخش دینامیکی رفتار سازه تحت بارهای سیکلیک یا دوره ای مانند زلزله مورد بررسی قرار می گیرد که جهت تعیین آن از دستگاه سه محوری دینامیکی...